realnor
Vi setter oss i din stol og tar
ansvaret fra A til Å
Jens Marius Andresen, leder forvaltning
    • Vi kartlegger potensialet i eiendommen, utreder muligheter for utvidelser og endret bruk som vil øke eiendommens verdi
    • Tar ansvar for styring av utviklingsarbeider fra tilbud til ferdigstillelse
    • Reforhandler eksisterende leiekontrakter, samt utleie av ledige arealer
    • Påser at leiekontraktenes bestemmelser etterleves
    • Representerer eier i møte med leietakerne

ANSATTE